Ukrainan sota, Suomi ja Venäjä – Keskustelu 19.4. klo 18-19

Keskustelussa on paikalla kansanedustaja, Vihreän liiton puheenjohtaja Atte Harjanne. Hän kertoo, miten Ukrainan sota on vaikuttanut vihreiden ajatuksiin NATOsta ja asevelvollisuudesta.
Juha Tuomikoski valottaa sodan ja diktatuurin vastaisen vastarinnan lähihistoriaa Venäjällä.
Dorzho Dugarov kertoo tämän päivän tunnelmista Venäjällä: mitä ajattelevat sotilaiden äidit ja sotavankien omaiset? Mitä tekee Venäjän nuoriso, kun tulee kutsu asepalveluun?
Alustukset suomeksi ja englanniksi. Tilaisuuden järjestää Rannikko-Pohjanmaan vihreät.

Ukrainakriget, Finland och Ryssland – Diskussion 19.4 kl 18-19

Med i diskussionen riksdagsledamot, viceordförande för de Gröna Atte Harjanne. Han berättar hur kriget i Ukraina har påverkat de Grönas tankar om Nato och värnplikten.
Juha Tuomikoski återberättar närhistorian om motståndet mot krig och diktatur i Ryssland.
Dorzho Dugarov talar om dagens atmosfär i Ryssland: hur tänker soldaternas mödrar och krigsfångarnas anhöriga? Vad gör rysska unga då de blir inkallade till värnplikt?
Föredragen på finska och engelska. Tillfället ordnas av De Gröna i Kustösterbotten.

The Ukraine war, Finland and Russia – Discussion on April 19, at 18-19 o’clock.

Attending in the discussion, Atte Harjanne, member of the Finnish Parliament, vice-chairman of the Greens in Finland. He speaks about how the war in Ukraine has affected the Green’s thoughts on Nato and the military service.
Juha Tuomikoski discusses the recent history of the resistance against war and dictatorship in Russia.
Dorzho Dugarov describes the current atmosphere in Russia: what do the mothers of the soldiers think and the families of the prisoners of war? What do the Russian young people do when they are drafted?
Presentations in Finnish and English. The discussion is arranged by the Greens in the Coastal Ostrobothnia.