Tule tekemään Vihreiden poliittista ohjelmaa!

Vihreiden uusi poliittinen tavoiteohjelma hyväksytään puoluekokouksessa toukokuussa. Ohjelma linjaa Vihreiden tavoitteita vaalikaudelle 2023-2027. Ohjelmaluonnos on julkaistu, ja nyt kaikki jäsenet pääsevät sitä kommentoimaan tiistaina 22.3. klo 18 osoitteessa Meet – uus-vaew-scn (google.com).

Valmistelun tärkeänä periaatteena on osallistavuus. Haluamme, että ohjelma puhuttelee erilaisia vihreitä ympäri Suomen sekä kirjata asiat, jotka meitä yhdistävät. Nyt kaikilla jäsenillä on tilaisuus vaikuttaa Vihreiden suuntaan: mikä on sinulle tärkeintä vihreässä politiikassa, mitä muuttaisit, minkä uuden asian nostaisit Vihreiden agendalle?

Ohjelmaluonnoksen on valmistellut puoluehallituksen nimittämä työryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat Oras Tynkkynen ja Jenni Pitko.

Rannikko-Pohjanmaan vihreät järjestää työpajan, jossa kommentoidaan ohjelmaluonnosta: mikä luonnoksessa toimii, mikä ei? Puuttuuko jotain, pitäisikö jotain muuttaa tai poistaa? Puhutteleeko ohjelma erilaisia vihreitä ympäri Suomen?

Työpajassa työskennellään ryhmässä ja kerätään vastaukset verkkolomakkeelle. Lomakkeeseen voit vastata myös yksittäisenä jäsenenä, jos et pääse tilaisuuteen mukaan. Puolueen työryhmä käsittelee kaikki vastaukset ja huomioi ne työssään.

Kom och gör de Grönas politiska program med oss!

De Grönas nya politiska program ska godkännas på partimötet i maj. Programmet definierar de Grönas mål nästa valperiod 2023-2027. Utkastet till programmet har publicerats, och nu får alla medlemmar kommentera det på tisdagen 22.3. kl 18Meet – uus-vaew-scn (google.com).

Delaktighet är en viktig princip då vi förbereder programmet. Vi vill att programmet tilltalar olika Gröna i alla delar av Finland och vi vill skriva in de saker som förenar oss. Nu har alla medlemmar möjlighet att påverka de Grönas kurs: vad är viktigt för dig i den gröna politiken, vad skulle du vilja ändra, vilket nytt ärende skulle du vilja lyfta fram på de Grönas agenda?

Utkastet till de Grönas målprogram (tyvärr bara på finska) har förberetts av en arbetsgrupp som partistyrelsen har utnämnt och vars ordförande är Oras Tynkkynen och Jenni Pitko.

De Gröna i Kustösterbotten ordnar en workshop där man får kommentera utkastet: vad funkar bra, vad funkar inte? Fattas det någonting, borde man ändra eller ta bort någonting? Tilltalar programmet olika Gröna i hela Finland? I workshoppen arbetar man i grupper och svaren samlas i ett nätformulär. Via formuläret kan du svara även som en enskild medlem, om du inte kan vara med i workshoppen. Arbetsgruppen bearbetar alla svar och beaktar dem i sitt arbete.

Come join us in making the Greens’ political program!

The Greens’ new political objectives program will be ratified in the party meeting in May. The program outlines the Greens’ aims for election period 2023-2027. The draft for the program has been published, and all members can now comment on it on Tuesday 22.3. at 6 pm at Meet – uus-vaew-scn (google.com).

An important principle of this preparation is inclusivity. We hope that the program speaks to different Greens around Finland, and that it includes issues that unite us. Now all members have a chance to influence the direction the Greens take: What is most important to you in Green politics, what would you change, what new item would you want to see on the Green agenda?

The draft of the program (in Finnish) has been prepared by a working group appointed by the board of the party, and the group is chaired by Oras Tynkkynen and Jenni Pitko.

The Greens in Ostrobothnia arranges a workshop that discusses the program draft: what works in it and what doesn’t? Is something missing, should something be changed or deleted? Does the program speak to different Greens around the country?

Discussion in the workshop takes place in groups, and answers are written down on a web form. You can also answer the questions in the form as an individual member if you cannot participate in the meeting. The working group discusses all the answers and takes them into account in their work.