Vaasan valtuusto kokouksessa 26.10.2020 keskusteltiin pitkään kolmesta vihreiden tekemästä aloitteesta.

Avohakkuista luopuminen kuntametsien hoidossa -aloitteessa Lotta Alhonnoro esitti, että Vaasan kaupunki luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Samoin Alhonnoro esitti, että Vaasa määrittelee metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille.

Poikien ja miesten hyvinvoinnin turvaaminen ja osallisuuden edistäminen -aloitteessa Emine Ehrström toi esiin, että poikien osaaminen on kouluissa heikentynyt verrattuna tyttöihin. Syrjäytyminen on erityisesti nuorten miesten ongelma. Ehrström esitti, että Vaasassa nimetään vastuullinen taho, joka selvittää olemassaolevaa tilannetta ja ryhtyy asiassa kehittämistoimiin. Ehrströmin aloite sai erittäin runsaasti kiitosta. Kaupungin viranomaisten antamassa vastauksessa annettiin pitkä lista toimenpiteitä, joilla voidaan reagoida aloitteeseen. Raporteissa ja suunnitelmissa kiinnitetään huomiota sukupuolinäkökulmaan, ja otetaan käyttöön valtakunnallisesti hyviksi ja vaikuttaviksi havaittuja toimenpiteitä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti koronakriisistä selviytymiseen -aloitteessa Alhonnoro esitti viime toukokuussa, että Vaasan kaupunki panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin koronakriisin vaikutusten minimoiseksi. Hän esitti, että kaupunki varaa lisäresursseja opetukseen ja oppilashuollon tukeen, neuvoloihin ja perheiden tukeen sekä mielenterveyspalveluihin syksyksi 2020. Perusteluksi hän mainitsi mm, että perheväkivallan osuus kotihälytyksissä on kasvanut koronan aikana.

Alhonnoro teki myös ponsiesityksen, että Vaasan kouluissa panostetaan lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin vahvistamalla ja opettamalla mielenterveystaitoja. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Eeva Simons toi esille, että Gerbystä puuttuu monia keskeisiä palveluja, esimerkiksi kirjasto. Hän kiitti sitä, että Setlementin ylläpitämä Vestis kunnostetaan gerbyläisten yhteiseksi olohuoneeksi. Vaasassa tarvitaan yhteisöllisyyteen kannustavia toimintoja, ja Setlementin ylläpitämä Vestis on hyvä esimerkki sellaisesta.
Kokouksen päätteeksi Lotta Alhonnoro teki uuden valtuustoaloitteen Hiilineutraali Vaasa 202X -toimenpidesuunnitelman laatimisesta. Alhonnoro kiinnitti huomiota siihen, että Vaasalla on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius 2020-luvun aikana, mutta tämän suunnitelman toteuttamiseksi ei ole konkreettista toimenpidesuunnitelmaa. Aloitteessa esitetään suunnitelmaa, josta tulee käydä ilmi vuositasolla, kuinka päästöjä vähennetään ja hiilinieluja kasvatetaan.