De österbottniska landskapen har en strålande möjlighet att vara föregångare i Finland med att genomföra målsättningar för Parisavtalet om klimatförändringar. Landskapen gynnas ekonomiskt av att fylla målsättningar, eftersom efterfrågan på teknik som minskar luftoreningar och andra miljöskador ökar i snabb takt. Detta erbjuder på möjligheter för regionens näringsliv att skapa lösningar för hela världens behov.

Den nuvarande regeringens lösningar räcker inte till för att bekämpa klimatförändringar. Vi måste förstärka och skydda kolsänkor i skogar och kärr samt främja minskad användning av fossila bränslen. Att bekämpa klimatförändringar kräver mod att ändra på ekonomiska strukturer, vilket man redan har gjort inom Vasa valkrets. Som exempel kan nämnas flertaliga vindkraftprojekt, ökande intresse för biogas, ökad användning av jordvärme, den blomstrande cleantechsektorn i Vasa samt batteriklustret som håller på att bildas över landskapsgränserna.

Regionen har redan många arbetsplatser inom klimatsektorn, men antalet arbeten kan mångfaldigas. Forskningen visar en ökad sysselsättning i övergången från fossil ekonomi till system med förnybar energi. Arbeten skapas inom industri, service och jordbruket. Regionens universitet och högskolor gynnas av utvecklingen. Livskraftig framtid kan tryggas med ökade satsningar i utbildning inom ren energi.

De gröna vill stöda utvecklingen av jordbruket mot mer klimatvänliga lösningar. Vi vill utnyttja landskapens stora möjligheter att minska på matproduktionens miljöpåverkan, genom t ex ökad produktion av inhemska växtproteiner och förädling.

Detta ställningstagandet godkändes av De gröna i Vasa valkrets höstmöte i Vasa 28.11.2018.